W nowym semestrze harmonogram treningów uległ jedynie kosmetycznym zmianom.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramami treningów podstawowych i dodatkowych.

T R E N I N G I   P O D S T A W O W E 

T R E N I N G I   U Z U P E Ł N I A J Ą C E